Viewing a single comment thread. View all comments

Labor_Zionist t1_j47cv56 wrote

כפר עם מאות אלפי תושבים? רוב הערים בעולם לא עם מיליונים, אתה יודע.

1

Ok_Elk_4333 t1_j47ehro wrote

אתה רוצה לדעת משהו מעניין? ירושלים היא ה:

  1. בירה
  2. העיר עם הכי הרבה תושבים
  3. השטח הכי גדול

ועדיין ת״א נחשב כ״עיר המרכזית״ של ישראל

0

Labor_Zionist t1_j47f9xd wrote

כי מרבית תושבי ירושלים ערבים או חרדים.

0

Ok_Elk_4333 t1_j47g3z7 wrote

נראה לך שיש יותר תושבים בת״א מחילונים בירושלים ?

1

Labor_Zionist t1_j47gmd3 wrote

חילונים הם פחות מ15% מאוכלוסיית ירושלים. אין מה להשוות בכלל, זה אפילו לא קרוב.

1

Ok_Elk_4333 t1_j47grky wrote

לא ידעתי.

1

Labor_Zionist t1_j47gy4q wrote

ירושלים חור. אחת הערים הכי עניות בישראל, לולא משרדי הממשלה שם והתמיכה מהמדינה היא הייתה גרועה בדיוק כמו בני ברק.

1

Ok_Elk_4333 t1_j47j923 wrote

לא יודע. העיר עצמה, הבניינים והרחובות, די יפים לדעתי.

1

Jewish_Kernel t1_j49agnq wrote

>אחת הערים הכי עניות בישראל

על פי מה אתה קובע את זה בדיוק?

1

Labor_Zionist t1_j4aeui9 wrote

1

Jewish_Kernel t1_j4anskl wrote

הנתון הזה נובע מהחברה החרדית וגם הערבית מסיבות ברורות, אבל זה פשוט אורח החיים במגזר הזה כפי שאפשר לראות כל הערים החרדיות נחשבות לעניות. אבל בתור עיר, ירושלים היא אחת הערים הכי מפותחות בישראל שמספקת את כל הצרכים האפשריים של תושביה. לקרוא לירושלים עיר ענייה על סמך נתון יבש כזה זה קצת להיות ראש קטן, ולא להסתכל על התמונה הגדולה. בתור אחד שגדל בלוד, לוד היא עיר הרבה יותר ענייה מירושלים. (ועדיין לא כזאת ענייה שלא טוב לחיות בה)

1

Labor_Zionist t1_j4ao8we wrote

כי אנחנו מסבסדים אותה. לעיר יש בור תקציבי עצום שהמדינה מכסה כי היא הבירה, דמיין לעצמך אם היא הייתה נראית כמו עיר בעולם השלישי.

בפועל זאת עוד דרך שאנחנו מסבסדים את המגזר החרדי, אגב. זה לא רק תקציבי ישיבות, זה בכל מיני דברים.

1