Viewing a single comment thread. View all comments

Jewish_Kernel t1_j49agnq wrote

>אחת הערים הכי עניות בישראל

על פי מה אתה קובע את זה בדיוק?

1

Labor_Zionist t1_j4aeui9 wrote

1

Jewish_Kernel t1_j4anskl wrote

הנתון הזה נובע מהחברה החרדית וגם הערבית מסיבות ברורות, אבל זה פשוט אורח החיים במגזר הזה כפי שאפשר לראות כל הערים החרדיות נחשבות לעניות. אבל בתור עיר, ירושלים היא אחת הערים הכי מפותחות בישראל שמספקת את כל הצרכים האפשריים של תושביה. לקרוא לירושלים עיר ענייה על סמך נתון יבש כזה זה קצת להיות ראש קטן, ולא להסתכל על התמונה הגדולה. בתור אחד שגדל בלוד, לוד היא עיר הרבה יותר ענייה מירושלים. (ועדיין לא כזאת ענייה שלא טוב לחיות בה)

1

Labor_Zionist t1_j4ao8we wrote

כי אנחנו מסבסדים אותה. לעיר יש בור תקציבי עצום שהמדינה מכסה כי היא הבירה, דמיין לעצמך אם היא הייתה נראית כמו עיר בעולם השלישי.

בפועל זאת עוד דרך שאנחנו מסבסדים את המגזר החרדי, אגב. זה לא רק תקציבי ישיבות, זה בכל מיני דברים.

1