Jewish_Kernel

Jewish_Kernel t1_j4anskl wrote

הנתון הזה נובע מהחברה החרדית וגם הערבית מסיבות ברורות, אבל זה פשוט אורח החיים במגזר הזה כפי שאפשר לראות כל הערים החרדיות נחשבות לעניות. אבל בתור עיר, ירושלים היא אחת הערים הכי מפותחות בישראל שמספקת את כל הצרכים האפשריים של תושביה. לקרוא לירושלים עיר ענייה על סמך נתון יבש כזה זה קצת להיות ראש קטן, ולא להסתכל על התמונה הגדולה. בתור אחד שגדל בלוד, לוד היא עיר הרבה יותר ענייה מירושלים. (ועדיין לא כזאת ענייה שלא טוב לחיות בה)

1